Access

Computer Vision Laboratory
Ritsumeikan University Biwako Kusatsu Campus (BKC) Creation Core 4th Floor
525-8577 1-1-1, Noji-higashi, Kusatsu, Shiga

  • 409: Nobutaka Shimada
  • 407: Hiromi Tanaka